Qoşaçaydan Yüksək Səs

ياشاسين آزادليغي ياشاتماق اوچون ياشاين ميللت

نگاهي به افكار تماميت خواهان ايرانگرا

+0 به يه ن
قسم حضرت عباس را باور كنيم يا دم خروس را !!!
 نگاهي به افكار تماميت خواهان ايرانگرا:

چنديست عاشقان تماميت ارضي ايران و آناني كه اين تماميت ارضي را براي ادامه آقائي خود بر ساير ملل ساكن در پهنه سياسي  ايران و براي معرفي نمودن ايران به عنوان يك كشور فارسي زبان با ۸۰ ميليون نفر جمعيت لازم ميدانند، با ايجاد دهها كانالهاي تلوزيوني با عناوين پارس و پرسين و ايجاد نمايشگاها   و كنسرت هاي مختلف از هنر اين پهنه سياسي با نام پرسين و برپائي جلسات و سمينار ها در كشور هاي اروپائي وآمريكائي بر معرفي كشور ايران به عنوان كشوري فارس زبان پا فشاري مي كنند.

اين عاشقان تماميت ارضي ايران براي مداومت به ظلم نود ساله خود در حق ساير ملل ساكن در پهنه سياسي ايران و تداوم افكار شونيستي خود با تشكيل جلسات و مناظره با چند نفر از فعالين ملل ترك و كردو عرب وبلوچ وتركمن ... خود را به قول معروف اصلاح طلب و مدافع حقوق از دست رفته ي اين ملل تحت ستم معرفي و قول ميدهند كه پس از سوار شدن بر خر مراد اين ستم ها را كه عمدتا فرهنگي عنوان مينمايند جبران خواهند كرد.

‎در كتاب درسي جديدالتاليف فارسي ششم ابتدايي از آقاي حداد عادل!رئيس مجلس شوراي اسلامي پيشين و رئيس فرهنگستان زبان فارسي شعري چاپ شده است با نام اي زبان فارسي كه عينا نقل ميشود:

‎اي زبان فارسي، اي در درياي دري
‎اي تو ميراث نياكان، اي زبان مادري
‎در تو پيداست فرما،فرهنگ ماآئيين ما
‎از توبرپا ،رايت دانايي ودانشوري
‎كابل وتهران وتبريزوبخارا وخجند
‎جمله، ملك توست تا بلخ ونيشابوروهري
‎جاودان زي اي زبان دانش و فرزانگي
‎تا به گيتي، نور بخشد آفتاب خاوري
‎فارسي را پاس ميداريم، زيرا گفته اند 
‎قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهري

‎حال اگر بگوئيم آقاي حداد عادل! آنقدر بي سواد و بدون اطلاع  از زبان هاي نقاط مختلف مملكت هستند كه نمي دانستند تبريز از زمان هاي قبل از مهاجرت فارسها (قوم ايرانويچ)به مناطق مركزي و كويري مردم آن ترك آذربايجاني بودند صحيح نيست . اگر بگوئيم ايشان دقيقا مناطق فارس زبان ايران و دنيا را نمي شناسند صحيح نيست  پس تنها موردي  كه ايشان با سرودن  اين شعر منظور  نهاني خود را در قالب نظم بيان نموده اند اعتقاد ايشان به تداوم تسلط  و  تسري فرهنگ فارسها نه تنها به كل ايران امروز بلكه به ساير مناطقي  كه صد البته در آنها نيز ملل ترك زبان :اوزبك و تركمن و قرقيز كمتر از فارس زبانها نيستند.

افكار  حداد عادل! در تغيير نامهاي نواحي آذربايجان و جلوگيري از نامگذاري جگر گوشه هايشان با نامهاي محلي خود و يا محلهاي كسب و پيشه با عناوين محلي  و اصرار در ايجاد كلمات نامانوس معادل ساير زبانها بر كسي پوشيده نيست و نامبرده از سران ضد فرهنگ.به خصوص زبان تركي آذربايجاني هستند و به اين علت هم ايشان  زبان فارسي را بر بالاي  تمامي شهرهاي ترك زبان از جمله  تبريز به پرواز درآمده اند تا به بچه هاي آذربايجاني تلقين نمايد كه تبريز شهر فارس زبان است وشما هم فارسي صحبت كنيدو از ما باشيد.از آقاي حداد عادل !مي پرسيم اگر كسي با فرهنگ و زبان تو اينگونه توهين آميز رفتار بنمايد با او چگونه برخورد ميكني؟آقاي حداد عادل!تو با اين شعرت چه ميخواهي بگوئي؟مگر نه اين نيست كه ميخواهي افكار شونيستي خود را در قالب شعر بيان نمائي؟اگر شما واقعا عادل بوديد يك هزارم از بودجه تخصيصي فرهنگستان زبان فارسي .كه متعلق به ساير ملل نيز ميباشد. را به انكشاف ساير زبانهاي ملل نيز اختصاص ميداديد اگر ساير مردم ملل هم در اين كشور حقي دارند! اي كاش از اينهمه هزينه ها كه براي فرهنگستان زبان فارسي (سي ودومين لهجه از زبان عربي)صرف ميكنيد، كمي هم براي رشد و توسعه ي ساير زبان هاي ملل هزينه مينموديد.بايد اذعان داشت براي ساير زبانها هم هزينه ميشود منتها براي نابودي آنها هزينه هايي كه دولت صرف شناسائي و سركوب و دستگيري و زنداني و اعدام مردم معترض توسط عوامل جاسوسي و دستگاههاي ا طلاعاتي وامنيتي مي نمايد و بدين سان است اقدامات اپوزوسيون در خارج از كشور كه هنوز نه به باري نه به داري است و هنوز هيچ اختياري در دست ندارند حتي از اقرار به مظالم فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و سياسي كه در حق ملل غير فارس معروض گرديده امتناع مي ورزند حال چه برسد به اينكه چون نياكان پهلوي خود بر تخت جلوس نمايند. حال اين دعوت آقايان براي اتحاد و قول آنان تنها براي دادن حقوق فرهنگي ساير ملل بدون توجه به ساير مظالم اقتصادي ،سياسي و اجتماعي تا چقدر كافي و تا چه اندازه مطمئن ميباشد خود دانند و اين مردم،    به مثابه مثل معروف قسم حضرت عباس يا دم خروس كدام؟!

ر. ق
 

قورد Online User